Visie en missie

Kernwaarden:
* Respect
* Verantwoordelijkheid
* Talentontwikkeling
* Veiligheid 

Missie
Wij staan open voor elkaar en respecteren iedereen zoals hij is. Vanuit onze katholieke achtergrond en open houding geven wij de talenten van onze kinderen kleur.
Wij geloven in hun talenten en samen nemen wij verantwoordelijkheid voor onze gemeenschap.

Als kernwaarden om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om te kunnen gaan hanteren wij:
* Respect voor iedereen
* Verantwoordelijkheid voor elkaar
* Erkenning van mogelijkheden en onmogelijkheden

Visie
De leerlingen die de Sint Jozefschool op het einde van hun basisschoolperiode verlaten zijn gelukkig , leer – en nieuwsgierig en hebben hun talenten kunnen ontwikkelen.
Een lerend en betrokken team professionals, dat met veel zorg en aandacht vakwerk levert voor ieder kind, wil dit bereiken door het bieden van een uitdagende omgeving in een open en respectvolle houding naar elkaar.

Motto
‘Je mag zijn wie je bent’

Visie op onderwijs
Talenten benutten, het maximale uit ieder kind halen en afstemmen op de onderwijsbehoefte van ieder kind; dat is waar het onderwijs op onze school om draait.
Belangrijke voorwaarden om te komen tot leren zijn betrokkenheid en welbevinden. In een omgeving waar een kind zich welkom, gehoord en veilig voelt, zal ieder kind goed kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.

Visie op opbrengsten van het onderwijs
De gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem uit observaties, methodetoetsen en niet - methodetoetsen worden gebruikt om de ontwikkeling van de leerling te meten en de vaardigheidsgroei van iedere leerling te zien.
De opbrengsten van de leerlingen worden als fundament gebruikt om het onderwijsproces te verbeteren. Het analyseren van de bereikte resultaten leidt tot het stellen van  nieuwe (tussen)doelen.  De rol van de leerkracht speelt hierbij een cruciale rol. Zij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stellen duidelijke en realistische doelen ten aanzien van de te behalen leeropbrengsten

Visie op schoolklimaat
Een kind dat zich veilig en geborgen voelt, kan zich optimaal ontwikkelen. Rust, veiligheid en structuur zijn daarom basisvoorwaarden om tot een goed onderwijsproces te komen. We willen dat ieder kind goed in zijn vel zit en met plezier naar school gaat. Kindgesprekken zijn  een belangrijk onderdeel.

Visie op maatschappelijke positionering
Wij willen midden in de maatschappij staan en onze kinderen optimaal toerusten op de samenleving van morgen. De samenleving verandert in een hoog tempo. En met de samenleving verandert ook ons onderwijs.  We leiden onze kinderen op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende en moeilijke taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? Welke banen zullen zij later hebben? Banen die nu nog niet bestaan? Welke kennis, vaardigheden en attitudes hebben zij voor die toekomst nodig. Het gaat niet alleen over ICT vaardigheden en mediawijsheid. Ook besteden we aandacht aan samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en kritisch en creatief denken.