Onze ouders

Op onze school hechten we veel belang aan communicatie met en participatie van ouders.  Zo is er b.v. onze tweejaarlijkse ouderenquête, waarbij we veel informatie opdoen over de mening van ouders over allerlei schoolse zaken. Deze gegevens kunnen leiden tot een verandering in onze aanpak, zodat de kwaliteit van het onderwijs nog verder verbeterd kan worden. Veel activiteiten kunnen eigenlijk niet meer zonder de hulp van ouders; denkt u daarbij aan allerlei uitstapjes (b.v. schoolreis, kinderboerderij, bibliotheek, wandelingen) en schoolse festiviteiten. Ook in het onderwijsleerproces wordt geregeld gebruik gemaakt van de expertise van ouders. Zo zijn er b.v. crea-ouders en flitsouders. De eerste groep is heel actief bij onze geregelde creamiddagen, wanneer we verspreid over de hele school in kleine groepjes diverse creatieve activiteiten met de kinderen organiseren. Dankzij de hulp van veel ouders is dit alle keren weer een succes.

Sommige kinderen kunnen bij de ontwikkeling van hun leestechnieken veel baat hebben bij het zgn. flitsen van woorden. Op de computer verschijnt dan kort een woord, dat binnen een bepaalde tijd door het kind hardop gelezen moet worden. Dit proces noemen we flitsen en wordt veelal begeleid door ouders, de zgn. ‘flitsouders.’ Onze school kent een oudervereniging (OV). Alle ouders die een kind op onze school hebben zijn automatisch lid van deze vereniging. De oudervereniging wordt geleid door een ouderraad (OR), die uit een oneven aantal ouders bestaat.


Deze  ouderraad ondersteunt het team bij het bedenken en organiseren van diverse activiteiten, zoals b.v. Sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreis.  Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op de hulp van de ouders.

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad.  Deze bestaat uit drie ouders en drie teamleden en heeft een actieve rol bij diverse beleidsmatige zaken op school. Via een instemmings- dan wel adviesrecht kan deze MR invloed uitoefenen op onderdelen van het beleid dat de school voert. Los daarvan worden in de MR geregeld allerlei schoolse zaken besproken en zonodig uitgewisseld met de directie.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en dat is op onze school niet anders. Om effectief te kunnen handelen ingeval u met een probleem, klacht of vraag zit, willen we u vragen dan zo snel mogelijk contact op te nemen met het betrokken teamlid. Als u het probleem daar niet of onvoldoende kunt oplossen, bent u van harte welkom bij de directeur om daar het probleem te bespreken.

Als u van mening bent dat het probleem zich niet leent om op bovenstaande manier te behandelen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling, zoals deze door het bestuur wordt gehanteerd. Kernpunten zijn de functies van vertrouwenspersoon op bestuursniveau en de aanwezigheid van een contactpersoon per school. Via deze contactpersoon kan de procedure dan desgewenst gestart worden. Op onze school is Theo van Elteren onze contactpersoon.
De complete klachtenregeling, opgesteld door de landelijke organisaties van ouders, personeel, besturen en schoolleiders, is integraal terug te vinden op deze site. Klik hier voor de volledige klachtenregeling.