Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid

Op alle scholen van onze stichtingwordt gestreefd naar een leef- en leerklimaat waarin de leerlingen en het personeel zich veilig voelen en positief betrokken zijn bij de activiteiten die er binnen de school plaatsvinden. Veiligheid en betrokkenheid zijn voor ons van essentieel belang voor het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten. 

Met het opstellen van veiligheidsbeleid willen we bereiken dat alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten binnen of in directie omgeving van de school wordt voorkomen. Wanneer zich incidenten voordoen, worden er adequate maatregelen getroffen om verdere escalatie te voorkomen.

Het veiligheidsbeleid kunt u hier lezen.

In het veiligheidsplan wordt verwezen naar het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de website van de Groeiling.

Beide kunt u vinden door gebruik te maken van de linkjes.