Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan waarin diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen, dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De taak van de raad is erin gelegen, een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen.

Contact
De MR is per e-mail bereikbaar op: medezeggenschapsraad.stjozefmd@degroeiling.nl

 

 

 

 

foto links Nancy van de Vostenbosch -  Merel Sterkenburg - Christa Schiebroek - Jikke Scholtens