Hoogbegaafdenbeleid

In de visie van onze school hebben alle leerlingen, inclusief de hoog- en meer begaafden een plek waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren op de reguliere toetsen en een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden en leren leren en leren denken.
De vraag waar het steeds om draait is: zit het kind goed in zijn vel en komt het goed tot zijn recht?

Voor een aantal leerlingen is de reguliere lesstof en aanvullend verrijkingsmateriaal niet voldoende om plezier te beleven aan school. Op onze school besteden we structureel aandacht aan leerlingen die (ruim) bovengemiddeld presteren door het werken met verschillende aanpakken bij rekenen, lezen en taal. Dit houdt in dat kinderen minder instructie volgen en verdiepende opdrachten krijgen. 

Het vroegtijdig signaleren van (hoog)begaafde leerlingen heeft onze specifieke aandacht. Bij de start in de kleutergroepen wordt daarom direct begonnen met het signaleren van mogelijke (hoog)begaafdheid, zodat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong een onderwijsaanbod op maat krijgen. Vervolgens wordt elk volgend schooljaar tot en met groep 8, na ongeveer zes weken onderwijs, het invullen van de signaleringslijst herhaald. Zo blijven we alert op een snelle signalering van (hoog)begaafde leerlingen.