Hoogbegaafdenbeleid

In de visie van onze school hebben alle leerlingen, inclusief de hoog- en meer begaafden een plek hebben waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren op de reguliere toetsen en een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden en leren leren en leren denken.
De vraag waar het steeds om draait is: zit het kind goed in zijn vel en komt het goed tot zijn recht?

Binnen de groep wordt bij rekenen, lezen en spelling gewerkt op drie niveaus. Kinderen die meer aankunnen of voor lopen, komen hiermee grotendeels aan hun trekken.

Binnen de groep kunnen kinderen die meer uitdagin nodig hebben extra werk in een map krijgen. Dit is afhankelijk van de toetsresultaten, de ingevulde signaleringslijst en de onderwijsbehoeften van het kind.

Op school hebben we een zgn. “begaafdencommissie” die zich bezighoudt met hetbeleid en deuitvoering t.a.v.  de begeleiding van(hoog) begaafde kinderen. De commissie bestaat uit juf Karin, juf Jeannette, juf Tineke en juf Christa.


Op de studiedagen van het team praten we met elkaar over de voortgang en de ontwikkelingen die er op dit gebied plaatsvinden. Na een studiedag zetten we in het JJ hier een kort berichtje over.