HGW en OGW

 • HGW (Handelingsgerichtwerken)

  Als school streven wij ernaar het onderwijsleerproces zo te organiseren dat ieder kind de ruimte krijgt om  zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 
  Het handelingsgericht werken is het kader van waaruit we op onze school de zorg in de klas vorm geven. Bij handelingsgericht werken wordt uitgegaan van de onderwijsbehoefte van de leerling in zijn totaliteit.

  We kijken naar de volgende aspecten:
 • de onderwijsbehoeften: Wat heeft het kind nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de klas en de leerstof tot zich te nemen?Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het kind?
 • de onderwijsleeromgeving: Wat moet er veranderd of aangepast worden in de leeromgeving zodat het kind  zich zo goed mogelijk kan ontplooien?
 • de thuissituatie: Wat kunnen de ouders eraan doen om het leren  & functioneren van het kind zo goed mogelijk te ondersteunen?
 • het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling: Wat heeft het kind nodig zodat het zich veilig voelt en zichzelf durft te laten zien? 

  Bij het handelingsgericht werken in de klas gaan we uit van de volgende punten:
 1. We denken, kijken en praten over wat een kind nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkelingsproces te maken (de onderwijsbehoefte) en handelen daar zoveel mogelijk naar.
 2. De leerkracht stemt af op de leerlingen om een leeromgeving te kunnen creëren waarin alle kinderen zich veilig, gestimuleerd, gewaardeerd en erkend voelen 
 3. We werken doelgericht. We kijken hierbij naar wat het kind wel kan.
 4. We werken samen met kinderen, ouders, collega's en begeleiders.
 5. We kijken naar de wisselwerking tussen kinderen, hun ouders, hun groep en onszelf en stemmen ons handelen daarop af.
 6. Iedereen heeft kwaliteiten. We streven ernaar om de kwaliteiten van het kind, de ouders en onszelf te combineren tot een goed samenwerkend geheel. We gaan op zoek naar ieders  mogelijkheden .
 7. We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar.

  Instructiegroepen en groepsplannen

  Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werken we in drie instructie(uitleg)groepen bij taal, lezen en rekenen.
  Er zijn immers kinderen die minder behoefte aan uitleg hebben en snel zelfstandig aan de slag kunnen. Maar er zijn ook kinderen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben.
  Naar aanleiding van  de methodegebonden toetsen, de CITO toetsen en de onderwijsbehoefte van het kind gaat de leerkracht kijken of het kind veel of weinig uitleg nodig heeft.

  Hieruit ontstaan drie instructie(uitleg)groepen namelijk:
 • De groep leerlingen die weinig uitleg nodig hebben. Dat zijn leerlingen die snel zelfstandig aan het werk kunnen (aanpak 3 kinderen).
 • De groep leerlingen die de basisuitleg krijgen en daarna aan het werk gaan (aanpak 2 kinderen).
 • De groep leerlingen die basisuitleg krijgen en extra uitleg krijgen en worden geholpen met het maken van de opdracht (aanpak 1 kinderen).

  Bovenstaande aanpakken worden beschreven in een groepsplan (dit schooljaar bij lezen en rekenen). Het beschrijft de doelen voor deze periode en ook wat de kinderen (extra) nodig hebben om deze doelen te bereiken. Het groepsplan is een praktisch document, dat de leerkrachten ondersteunt bij het omgaan met de verschillen tussen kinderen in de groep. 

  In het groepsplan wordt dus vermeld wat, naast de basisaanpak, extra gedaan wordt om leerlingen te helpen de benoemde doelen te halen. Op deze manier wordt een doorgaande lijn gewaarborgd bij het werken met duo-leerkrachten of invallers. Ook extra doelen voor bepaalde leerlingen worden in het groepsplan vermeld en dus niet meer altijd in een individueel plan.

  Het groepsplan wordt regelmatig bijgewerkt, zodat het altijd up-to-date is.

  Evaluatie

  Aan het einde van een HGW-periode wordt het groepsplan geëvalueerd. Er wordt gekeken of de leerlingen de genoemde doelen behaald hebben en wat we de volgende periode anders moeten doen als dit niet het geval is. Op basis van deze evaluatie wordt het groepsoverzicht evt. bijgesteld en wordt er een nieuw plan voor de komende periode opgesteld.

OGW (Opbrengstgericht werken)

Hhet OGW staat op onze school hoog op de prioriteitenlijst.  Kort gezegd houdt OGW in, dat we bewust(er) kijken naar de resultaten van leerlingen en groepen  en op basis daarvan bepalen hoe we die resultaten kunnen verbeteren, rekening houdend met de talenten en onderwijsbehoefte van kinderen.

Om resultaten te kunnen bepalen wordt gewerkt met de CITO-toetsen voor technisch lezen, rekenen en wiskunde, speling en begrijpend lezen. In de toetskalender worden de toetsperioden vastgesteld.