Dyslexie

Op onze school  werken wij met het  protocol voor leesproblemen en dyslexie.
Het protocol is een leidraad voor de leerkrachten in alle groepen.
Het protocol biedt een vastomlijnd kader, waarbinnen de aanpak van lees- en spellingproblemen op een effectieve wijze kan plaatsvinden.

Vanaf groep 1, en eigenlijk al daarvoor bij de intake gesprekken van bijna 4-jarige- leerlingen,
zijn we ons bewust van de invloed van taal- en leesonderwijs.
De taal- en leesontwikkelingen worden in ons digitale leerlingvolgsysteem structureel gevolgd. Dit door middel van observaties, toetsen en signaleringen en verwachtingen.
Deze  resultaten worden met de ouders besproken.
De hulp in de klas wordt gegeven door de groepsleerkracht. Alle groepsleerkrachten van onze school hebben hun klassenorganisatie zo ingericht dat het geven van deze extra hulp mogelijk is. Zij kunnen de hulp op basis van een groepsplan zelfstandig organiseren en uitvoeren. De hulp in de vorm van extra instructie en begeleiding bij de in oefening vindt plaats aan de instructietafel. Iedere groepsleerkracht plant zijn rooster zodanig dat er dagelijks met groepjes (of individueel) aan de instructietafel gewerkt kan worden. 

Daarnaast vinden wij het leren lezen zo belangrijk dat leerlingen uit groep 3,4 en 5 (die moeite hebben met het leren lezen) daarnaast ook nog extra ondersteuning buiten de groep krijgen van een RT’er of onderwijsassistente.

Dyslexieonderzoek
Dit schooljaar geldt dat voor leerlingen tot 12  jaar dyslexieonderzoek en mogelijk behandeling wordt vergoed door de zorgverzekering. Dit geldt voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Als kinderen van onze school voldoen aan de door de zorgverzekeraar gestelde criteria zullen wij ouders hiervan actief op de hoogte stellen! 
Daarnaast kunnen ouders ook zelf het initiatief nemen om hun kind te laten onderzoeken (als zij wel / niet in aanmerking komen voor de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar). De school zal in dat geval de benodigde gegevens verschaffen.

Schoolafspraken en faciliteiten bij dyslexie:

  1. Extra tijd tijdens toetsen bij alle vakken.
  2. Op papier aanbieden van toetsen (niet van het bord en geen dictaat).
  3. aanbieden van teksten in een groter lettertype of de teksten vergroten tot A3 . Dit is ook tijdens de toetsen toegestaan.
  4. Indien wenselijk en vermeld in de dyslexieverklaring kan er gebruik gemaakt worden van auditieve software (software die werkt met omzetting door spraaksynthese, waardoor woorden, tekstgedeelten of gehele teksten) worden voorgelezen zoals bijvoorbeeld SprintPlus (PO), Kurzweil (VO), Daisyspeler, Readingpen). Deze hulpmiddelen moeten wel zelf door de ouders worden geregeld.
  5. Schrijf- en spelfouten worden niet meegerekend bij onderdelen waarbij de spelling niet specifiek getoetst wordt. Dit geldt voor alle vakken.
  6. Er worden geen plotselinge leesbeurten gegeven.
  7. Leesteksten/ toetsen worden voorgelezen door de leerkracht/ of met een maatje
  8. CITO toetsen worden afgenomen volgens de richtlijnen die CITO geeft.

Verder behoren de volgende maatregelen tot de mogelijkheden. Deze zijn echter ter beoordeling/ beslissing aan de leerkracht en evt. de intern begeleider:

  • zo mogelijk mondeling in plaats van schriftelijk overhoren.
  • gebruik van hulpkaarten